دسته بندی ها

معرفی 5 منبع مهم برای کامیابی در امتحانات بست های خدمات ملکی

نویسنده: حسین قرباغیان

بعد از فراغت از دانشگاه یکی از دغدغه های اصلی فارغ التحصیلان یافتن کار است. از آنجایی که در حالی حاضر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بزرگترین نهاد استخدام کننده است، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در رقابت بست های خالی ادارات دولتی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری برگزار میشود شرکت میکنند. تعداد زیاد داوطلبان از یک طرف و نبود منابع علمی و موثر از طرف دیگر کامیاب شدن در این رقابت ها را هر روز بیشتر از پیش سخت تر میکند. بخاطر گستردگی موضوعات مورد بحث در این امتحانات، واضح است که یک کتاب یا منبع نمیتواند جامع و کامل باشد. به همین خاطر تصمیم گرفتم که در این نوشته 5 منبع مفید برای کامیابی در امتحانات خدمات ملکی را معرفی کنم. البته این به معنای عدم موثریت سایر منابع در این زمینه نیست. اگر شما منابع بهتر و بیشتر را می شناسید میتوانید با هموطنان و خوانندگان این مقاله شریک کنید.

  1. کتاب بانک سوالات مدیریتی (5000 سوال و جواب)

کتاب بانک سوالات مدیریتی (5000 هزار سوال و جواب) در دو جلد توسط عزت الله توحیدی فرخاری تدوین و تهیه شده است. این کتاب، به ادعای نویسنده «کاملترین و جدیدترین مجموعه سوالات استخدامی بوده و در مطابقت با طرزالعمل جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نوشته شده است». جلد اول کتاب شامل 3000 سوال و جواب میشود. موضوعات جلد اول آن شامل بحث های ذیل میشود:

فصل اول: مدیریت پروژه و پروپوزل نویسی؛ فصل دوم: ارتقای ظرفیت، منابع بشری و مدیریت جلسات؛ فصل سوم: پرسش های آفاقی و پالیسی ادارات محلی؛ فصل چهارم: سازمان بین المللی کار، سازمان ملل متحد و اهمیت کار؛ فصل پنجم: فلسفة وجودی اداره و مدیریت امور منابع بشری؛ فصل ششم: اداره و مدیریت؛ فصل هفتم: امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی؛ فصل هشتم: حقوق و امتیازات مأمورین خدمات ملکی؛ فصل نهم: تدارکات؛ فصل دهم: امور مالی و بودجه؛ فصل یازدهم: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛ فصل دوازدهم: اطلاعات، فرهنگ، ژورنالیزم و رادیو تلویزیون؛ فصل سیزدهم: گمرک، حق العبور و مالیات؛ فصل چهاردهم: کمپیوتر و انترنت؛ فصل پانزدهم: املاک، زمین داری و کدستر؛ فصل شانزدهم: زراعت، آبیاری، مالداری و محیط زیست؛ فصل هفدهم: شاروالی.

فصل هژدهم: عدلی و حقوقی؛ فصل نزدهم: معادن؛ فصل بیستم؛ امور زنان؛ فصل بیست و یکم: کرایه، سفریه، جیب خرج و بیمه؛ فصل بیست و دوم: تحصیلات عالی؛ فصل بیست و سوم: معارف؛ فصل بیست و چهارم؛ ارشاد، حج و اوقاف؛ فصیل بیست و پنجم: تنظیم آب؛ فصل بیست و ششم: احیا و انکشاف دهات؛ فصل بیست و هفتم: احصائیه و ثبت احوال نفوس؛ فصل بیست و هشتم: مخابرات، تکنالوژی و رادیو؛ فصل بیست و نهم: ترانسپورت؛ فصیل سی ام: صحت عامه؛ فصل سی و یکم: امور مهاجرین، شهدا و معلولین؛ فصل سی و دوم: اقتصاد؛ فصل سی و سوم: بخش انگلیسی؛ فصل سی و چهارم: عمومیات؛ فصل سی و پنجم: منابع؛ فصل سی و ششم: میتودهای تدریس و تدریس آموزی و فصل سی و هفتم امور تدریس معلمین و تعلیم و تربیه استثنایی.

جلد دوم کتاب داری 2000 سوال و جواب بوده و کلا به شکل سوالات چهارجوابه تدوین شده و بحث های ذیل را شامل میشود: فصل اول مدیریت تغییر؛ فصل دوم مدیریت حل منازعه؛ فصل سوم مدیریت زمان؛ فصل چهارم تدارکات، مالی و مصارف عامه؛ فصل پنجم خدمات ملکی افغانستان؛ فصل ششم حقوق اداری و اجراات اداری؛ فصل هفتم خلاقیت و تصمیم گیری در اداره؛ فصل هشتم رهبری؛ فصل نهم بیانیه، مفاهمه و ارتباطات؛ فصل دهم تاریخ افغانستان؛ فصل یازدهم تاریخ اسلام؛ فصل دوازدهم تاریخ جهان؛ فصل سیزدهم کنترول، تصمیم گیری و حل مسائل و فصل چهاردهم عمومیات.

یکی از ویژگی خوب کتاب این است که در آخر هر فصل منابع همان فصل ذکر شده است که به خواننده کمک میکند تا منابع بیشتری را شناخته و آنها را مطالعه کند. این کتاب توسط انتشارات نویسا در کابل به چاپ رسیده است.

  1. کتاب آماده گی امتحانات جمعی بست های خدمات ملکی و معلمین

کتاب آمادگی امتحانات جمعی بست های خدمات ملکی و معلمین توسط بریالی بشرمل نوشته شده و توسط انتشارات عازم در کابل به چاپ رسیده است. کتاب دارای 1650 سوال چهار جوابه همراه با کلید جوابات میباشد. کتاب دارای بخشهای ذیل میباشد: کادر آموزشی، آموزگار، ترجمان، نظارت آموزشی، قانون اساسی، قانون کارکنان خدمات ملکی، مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، مواد درسی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مهارتهای کامپیوتر، مهارت های انگلیسی و عمومیات.

هم چنان در این کتاب مطالبی در مورد ارتباطات، و مفاهمه گنجانیده شده است که برای افرادی که در امتحانات جمعی بست های خدمات ملکی و معلمین شرکت میکنند یکی از بخش های مهم به شمار می رود. منابعی که برای تدوین کتاب در نظر گرفته شده است تمام منابع درسهای تخصصی رشته های درسی و مواد درسی کمیسیون مستقل اصلاحت اداری و خدمات ملکی و سایت های آموزشی میباشد.

 

  1. کتاب کلید کامیابی در آزمون خدمات ملکی (مجموعه سوالات و جوابات برای امتحان بست های خدمات ملکی )

کتاب کلید کامیابی در آزمون خدمات ملکی توسط امیرگل امینی تهیه و تدوین شده است و انتشارات عازم آن را به نشر رسانیده است. در این کتاب مهارت های کاربردی مدیریتی و اداری در قالب سوال و جواب طرح شده است حل سوالات مذکور حتی برای فردی که در زمینه، تحصیلات مرتبط نداشته باشد؛ اما به دلیل فراگرفتن مهارت های ضروری مندرج در کتاب مذکور و آشنایی با جوابات در بست های عالی اداره دولتی استخدام خواهد شد.

  1. کتاب مبانی سازمان و مدیریت اثر علی رضائیان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت نوشته علی رضائیان یکی از منابع اصلی بحث های مدیریتی و سازمانی به زبان فارسی است. این کتاب بحث های سازمان و مدیریت را به صورت بسیار اساسی و اکادمیک مورد مطالعه قرار داده است. کتاب مبانی سازمان و مدیریت در اکثر دانشگاه های ایران و افغانستان از منابع مهم درسی رشته های مختلف مدیریتی است. کتاب توسط انتشارات «سمت» در تهران به چاپ رسیده است. این کتاب دارای شش بخش عمومی و شانزده فصل است. موضوعات کتاب شامل بحث های ذیل میشود:

بخش اول چالش مدیریت- آینده در حال: این بخش دارای دو فصل است، مدیریت و کارآفرینی و نظریه های سازمان و مدیریت است. بخش دوم برنامه ریزی؛ این بخش دارای چهار فصل است: خلاقیت و نوآوری؛ تصمیم گیری و حل مسئله؛ مبانی برنامه ریزی و برنامه ریزی و مدیریت راهبردی. بخش سوم سازماندهی- سازمان یافتگی؛ این بخش نیز دارای سه فصل است: عناصر و مفاهم سازماندهی، سازماندهی و طراحی سازمان و هماهنگی سازمان. بخش چهارم بسیج منابع- گرانبها ترین منبع سازمان؛ این بخش دارای دو فصل میباشد: مدیریت منابع انسانی و مدیریت بازار و بسیج منابع سازمانی میشود. بخش پنچم کتاب دارای سه فصل است: مبانی رهبری؛ هدایت از طریق انگیزش و هدایت از طریق ارتباطات است. بخش ششم کنترل- سرعت در تصمیم گیری و اقدام؛ این بخش دارای دو فصل است؛ مبانی کنترول و مدیریت بحران و سیستمهای کنترول راهبردی.

  1. کتاب اصول مدیریت اثر علی رضائیان

کتاب اصول مدیریت نوشته ی علی رضائیان یکی از کتاب مهم درسی در حوزه مدیریت به زبان فارسی میباشد. این کتاب دارای ده فصل در موضوعات مختلف مدیریتی میباشد. کتاب اصول مدیریت مانند اکثر کارهای رضائیان در اکثر دانشگاها تدریس میشود. این کتاب درسی بود و منابع اکثر مباحث مدیریت است.

موضوعات کتاب شامل بحث های نظریه های مدیریت، نوآوری در مدیریت، تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، ارتباطات و کنترول میشود. فصل دهم کتاب شامل پیوست های میشود که در آن به موضوعات نظام ارزشی، حرفه، روشهای تحقیق در مدیریت، سطوح تغییر، مراحل رشد سازمانهای نوپا، خرده نظامها هر نظام اجتماعی، منابع قدرت، ارزش فلسفی کار و کوشش در زندگی، تعریفهای خلاقیت، عادت شکنی، قانون مورفی و مراحل مدیریت بر مبنای هدف توضیح داده شده است.

دو شنبه 21 دلو 1398 - 13:33:26